چهارشنبه 6 10 1391

بيا اي هموطن با كوششي چند

بگيريم دست كارو كارگر را

به امر رهبر فرزانه ي مان

كنيم ايران خود را كارخانه

بيفزاييم در توليد ، دقّت

بيفزاييم كيفيت ، مزيّت  

تو اي هموطن با هوش و زيرك

دهي تشخيص جنس خوب از بد

مگر كالاي ايراني چه عيب است ؟؟

كه تيشه مي زني بر ريشه اش سخت !!

من و تو بايد ايران را بسازيم ، كمر بر همت مردانه بنديم

حمايت كنيم از توليد ملي ، از كار كارگر ، از چرخ صنعت

از آن نو آوران ، كارآفرينان

شكوفا گر بخواهي صنعتت را

بخواهيم از فروشنده ي كالا

كه ايرانيِ كالا را دهد ما

بپرهيزيم از جنسِ فرنگي

كه اشباع شده از هر آب و رنگي

نپسنديم ضعف صنعت مان

شويم حامي سرمايه ي ملي

شكوفا مي شود صنعت به كلي

/جلال شهرياري/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها


X