چهارشنبه 6 10 1391

ساقيا در سال نو احساس عزت مي كنيم

باز هم از نايب مهدي اطاعت مي كنيم

طبق آن فرمايشات رهبر روشن ضمير

سال توليد است و ما از آن حمايت مي كنيم

باز آقا محضرت عرض ارادت ميكنيم

آسمان را روشن از شمع ولايت ميكنيم

گفته اي توليد ملي، گفته هايت روي چشم

باز از سرمايه و از كار ايراني حمايت ميكنيم

ما پر از كار مضاعف ،همت افزون تريم

باجهاد اقتصادي، خرق عادت ميكنيم

بازهم چشمان دنيا خيره بردستان ماست

چشم دنيا را به دست خود هدايت ميكنيم

كشور ما با فروغ احمدي روشن شده

گفتمان را، گفتمان عشق و ايثار و شهادت مي كنيم

باز هم با امر تو تجديد بيعت ميكنيم

عرصه توليد ملي را حمايت ميكنيم

كار و سرمايه كه جاي خود ، بدان آقاي من

ما تمام هستي خود را فدايت ميكنيم

/حسن عباسپور/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها


X