چهارشنبه 6 10 1391

كمي باور

كمي همت

اگر جوشد از درونمايه

بچرخد چرخ هر توليد

به هر نقطه

از اين ميهن

به بازوي ايراني

شود توليد ملي

 شكوفا ميشود صنعت

در اين خاك

و

در اين كشور

حمايت چون در پي اش آيد

ندارد چاره بيگانه

كه كوته ميشود دستش

از اين بازار

و

سرمايه.

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها


X