چهارشنبه 6 10 1391

اين فقط يك رويا نيست مي تواند حقيقت باشد

اينكه هر ايراني گوش به فرمان رهبرش باشد

دشمنان مي خواهند با فريب و با نيرنگ

در دل ايراني بذر كينه بكارند

مردم ايران آگاه است

رمزشان يا علي يا زهراست

با حمايت عالي  مي رسد كشور                                    

بر قله هاي رفيع سر بلندي                                      

با توكل بر خدا دست دشمن مي شود كوتاه                                     

چرخ كشور مي چرخد در يك نگاه                                  

نام ايران مي شود بر زبان ها جاري                                

با افتخار در عصري كه هست عصر بيداري                               

/زهرا زالي/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها


X