چهارشنبه 6 10 1391

من شيداي توام خامنه اي

غلام حلقه به گوش توام خامنه اي

اذن تو اگر باشد عزم جهاد ميكنم

در راه گذشتن ز حصار تحريم

اين بار جهاد ملي بايد

/ مهدي افرا /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها


X