چهارشنبه 6 10 1391

رزمنده و در عرصه ايم امسال

چون شير طوفنده ايم امسال

چون عمار مطيع رهبريم امسال

از امر ولي مسلمين امسال

مامور به توليد ملي ايم امسال

/ مهدي افرا /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها


X