چهارشنبه 6 10 1391

عصر به خود امدن است امروز

عصر زاغيار بريدن است امروز

عصر لرزه بر اندام كفر انداختن است امروز

عصر زخود گذاشتن و ما شدن است امروز

عصر حمايت از ثروت ملي است امروز

/ مهدي افرا /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها


X