چهارشنبه 6 10 1391

به فرمان دلم شعري نوشتم

تا به سهم خود كنم كار مفيدي

فرمود ز توليد ملي حمايت ها كنيم

تا شكست طرح تحريم اجنبي ها كنيم

امر كردي  توليد ملي امر هايت روي چشم

باز از سرمايه و از كار ايراني حمايت ميكنيم

مي شويم حاميِ كالاي ايراني

مي كنيم دوري ز بُنجل هاي چيني

مي گيريم كالايِ ميهن خود

مي كنيم حمايت از كار و از سرمايه ي خود

چرا بازار اشباع شد ز چيني؟؟؟

مگر جنس ايراني داشت عيبي!!!

چه سود از خريد كالاي چيني؟؟؟

نگه دار دل ، عيبش مي بيني !!!

نه دقت دارد و ني كيفيت

چرا پس باز آن را مي خريديش

مي خريم كالاي با كيفيت ز امروز

مي بريم  رنج از رخ كارگر خود

مي كنيم حمايت از سرمايه ميهن خود

خواهيم چرخاند ، چرخ صنعت خود

پر سرعت و پرشتابتر ز ديروز

باز هم رهبرم با امر تو تجديد بيعت ميكنيم

عرصه توليد ملي را حمايت ميكنيم

كار و سرمايه كه جاي خود

بدان اي رهبرم فرزانه ام

ما تمام هستي خود را فدايت ميكنيم...

/جلال شهرياري/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

بيا اي هموطن با كوششي چند

بگيريم دست كارو كارگر را

به امر رهبر فرزانه ي مان

كنيم ايران خود را كارخانه

بيفزاييم در توليد ، دقّت

بيفزاييم كيفيت ، مزيّت  

تو اي هموطن با هوش و زيرك

دهي تشخيص جنس خوب از بد

مگر كالاي ايراني چه عيب است ؟؟

كه تيشه مي زني بر ريشه اش سخت !!

من و تو بايد ايران را بسازيم ، كمر بر همت مردانه بنديم

حمايت كنيم از توليد ملي ، از كار كارگر ، از چرخ صنعت

از آن نو آوران ، كارآفرينان

شكوفا گر بخواهي صنعتت را

بخواهيم از فروشنده ي كالا

كه ايرانيِ كالا را دهد ما

بپرهيزيم از جنسِ فرنگي

كه اشباع شده از هر آب و رنگي

نپسنديم ضعف صنعت مان

شويم حامي سرمايه ي ملي

شكوفا مي شود صنعت به كلي

/جلال شهرياري/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

ساقيا در سال نو احساس عزت مي كنيم

باز هم از نايب مهدي اطاعت مي كنيم

طبق آن فرمايشات رهبر روشن ضمير

سال توليد است و ما از آن حمايت مي كنيم

باز آقا محضرت عرض ارادت ميكنيم

آسمان را روشن از شمع ولايت ميكنيم

گفته اي توليد ملي، گفته هايت روي چشم

باز از سرمايه و از كار ايراني حمايت ميكنيم

ما پر از كار مضاعف ،همت افزون تريم

باجهاد اقتصادي، خرق عادت ميكنيم

بازهم چشمان دنيا خيره بردستان ماست

چشم دنيا را به دست خود هدايت ميكنيم

كشور ما با فروغ احمدي روشن شده

گفتمان را، گفتمان عشق و ايثار و شهادت مي كنيم

باز هم با امر تو تجديد بيعت ميكنيم

عرصه توليد ملي را حمايت ميكنيم

كار و سرمايه كه جاي خود ، بدان آقاي من

ما تمام هستي خود را فدايت ميكنيم

/حسن عباسپور/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

به فصل ربيع بهاري شويد

به عزم آبادي سمائي شويد

تلاش و توليد مضاعف كنيد

به سرمايه ملي ساعي شويد

به دشت و دمن راهي شويد

فلك كاويده آسماني شويد

الا اي پيروان شير خدا

به كوشش در آييد در ايران ما

به حكم رهبر گردن نهيد

به كار ملي در آفريد

چنين گفت خميني پير خدا

كه ما مي توانيم اولاد ما

به كار و توليد همت كنيد

زمين و زمان فتحنا كنيد

شعار : به حكم رهبر گردن نهيد

به كار ملي درآفريد

/ حسين رشيديان زاده /

 

گردآورند: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

كمي باور

كمي همت

اگر جوشد از درونمايه

بچرخد چرخ هر توليد

به هر نقطه

از اين ميهن

به بازوي ايراني

شود توليد ملي

 شكوفا ميشود صنعت

در اين خاك

و

در اين كشور

حمايت چون در پي اش آيد

ندارد چاره بيگانه

كه كوته ميشود دستش

از اين بازار

و

سرمايه.

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

دگر بس است كه بنشيني

درون پيله خود

بدوزي چشم بر دست بيگانه

دهد هر آنچه ميخواهي

دگر بس است

كه او كذب محض است

و

اميدش

خوابيدن تو

دگر بس است

و

نرفتن سوي توليد و كار ملي

دگر بس است

دو دستي دادن سرمايه خيلي

كه او

جان گيرد و جانت ستاند.

/سيدحسين محفوظي/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

آمد سال جديدي

سال توليد ملي

با يك شعار تازه

از رهبري فرزانه

سال حمايت از كار

از اول اين بهار

با سرمايه ايراني

ايران شود جهاني     

/سيد علي مهدوي/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

انديشه ايراني  سر مايه ي ايرانيست                                

با تفكري عالي                                              

آن نقشه هاي شيطاني                          

مي توان كرد نقش بر آب                                       

تا كه دشمن بداند كه                                          

ما بيداريم و او در خواب                                       

اين درخت انديشه وقتي ثمر گيرد                                   

تا حمايت شود ازآن يك حمايت عالي                               

با توليد در داخل                                         

مي رسيم به شكوفايي                                     

سوي بي نيازي مي رويم                                   

در تمام عرصه ها                                       

بر تن دشمنان مي اندازيم                                  

لرزه ها پس لرزه ها                                     

تا بيگانه بداند كه كشور ما ايران                              

خود كفا گشته                                           

با نيروي بازو و فكر جوان

/زهرا زالي/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

اين فقط يك رويا نيست مي تواند حقيقت باشد

اينكه هر ايراني گوش به فرمان رهبرش باشد

دشمنان مي خواهند با فريب و با نيرنگ

در دل ايراني بذر كينه بكارند

مردم ايران آگاه است

رمزشان يا علي يا زهراست

با حمايت عالي  مي رسد كشور                                    

بر قله هاي رفيع سر بلندي                                      

با توكل بر خدا دست دشمن مي شود كوتاه                                     

چرخ كشور مي چرخد در يك نگاه                                  

نام ايران مي شود بر زبان ها جاري                                

با افتخار در عصري كه هست عصر بيداري                               

/زهرا زالي/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

جهان پر شد از آواز رهايي

وطن پيروز شد با همصدايي

به عزم كوشش و توليد ملي

شعار ما جهاد خودكفايي

 

دل ما مملو از عشق شهيدان

چراغ راه ما خورشيد قرآن

تمام همت و سرمايه ما

فداي شوكت فرداي ايران

 

جهاني شد صداي روشن ما

شكست امروز پشت دشمن ما

بود توليد و كار و خودكفايي

نشان اعتلاي ميهن ما

/زهرا محدثي/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

X