يکشنبه 19 9 1391

ابزار پخش بيانات رهبر در مورد آفات اجتماعي در رابطه با توليد ملي 

<!-- Music player by www.1abzar.com --->
<script language="javascript" src="http://1abzar.ir/tools/player/?pl=1&file=http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19315/13910105_4116_32k.mp3&start=1"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1705;&#1583; &#1570;&#1607;&#1606;&#1711;</a></h1></div>
<!-- Music player by www.1abzar.com --->

نحوه نمايش ابزار در وب شما به صورت زير خواهد بود:


سازنده: مرتضي فروتن تنها

 براي مشاهده متن اين ابزار به ادامه مطلب مراجعه كنيد.

ادامه مطلب
يکشنبه 19 9 1391


ابزار پخش بيانات رهبر در مورد آفات اجتماعي در رابطه با توليد ملي

<!-- Music player by www.1abzar.com --->
<script language="javascript" src="http://1abzar.ir/tools/player/?pl=1&file=http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/19312/13910105_4114_32k.mp3&start=1"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1705;&#1583; &#1570;&#1607;&#1606;&#1711;</a></h1></div>
<!-- Music player by www.1abzar.com --->

نحوه نمايش ابزار در وب شما به صورت زير خواهد بود:


سازنده: مرتضي فروتن تنها

 براي مشاهده متن اين ابزار به ادامه مطلب مراجعه كنيد.

ادامه مطلب
X