چهارشنبه 15 9 1391

قالب سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني مخصوص بلاگفا ، طراحي شده توسط حوزه ۶ فاطميون

نكته: اين قالب مخصوص وبلاگ هاي بلاگفا مي باشد.

http://parsskin.com/themes/image/view.gif

http://parsskin.com/themes/image/blogfa.gif

منبع: وبلاگ ما با ولايت زنده ايم

X