چهارشنبه 27 10 1391

بيست سوالي ….؟
_ تو جيب جا ميشه ؟
بله
_از جيب راحت در مياد ؟
بله
_glx ؟
افرين درسته !

چهارشنبه 6 10 1391

آمد سال جديدي

سال توليد ملي

با يك شعار تازه

از رهبري فرزانه

سال حمايت از كار

از اول اين بهار

با سرمايه ايراني

ايران شود جهاني     

/سيد علي مهدوي/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

من

تو

با يكديگر ما شويم

 

گر

ما

مطيع مولا شويم

 

ما

با

توليدات ايراني

 

هر

جا

عزيز و آقا شويم

/ مجتبي آزادنيا /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

توليد ملي : كار بي نهايت
سرمايه ي ايراني ولايت

تقديم رهبر مي شود در امسال

هديه ز هر انسان با بصيرت

/ محمد روحي /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

به هر كجاي ميهن

سربازان ولايت

از كالاي داخلي

زجان كنند حمايت

/محمدعلي احمدي/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

من شيداي توام خامنه اي

غلام حلقه به گوش توام خامنه اي

اذن تو اگر باشد عزم جهاد ميكنم

در راه گذشتن ز حصار تحريم

اين بار جهاد ملي بايد

/ مهدي افرا /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

از فاو و فرات و مجنون يادي بايد

از خميني بت شكن يادي بايد

از دليران چون كوه ايستاده يادي بايد

شوري از شور مردانه برخاستن بايد

عزمي چو عزم حيدري بايد

ولايي چو ولاي صفدري بايد

عشقي چو عشق جماراني بايد

تا كه رسيم به توليد ملي عزمي بايد

/ مهدي افرا /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

 

چهارشنبه 6 10 1391

رزمنده و در عرصه ايم امسال

چون شير طوفنده ايم امسال

چون عمار مطيع رهبريم امسال

از امر ولي مسلمين امسال

مامور به توليد ملي ايم امسال

/ مهدي افرا /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

عصر به خود امدن است امروز

عصر زاغيار بريدن است امروز

عصر لرزه بر اندام كفر انداختن است امروز

عصر زخود گذاشتن و ما شدن است امروز

عصر حمايت از ثروت ملي است امروز

/ مهدي افرا /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

چهارشنبه 6 10 1391

كالاي خارجي :     نه

كالاي داخلي:     بلي

/ مهدي كاظمي/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

X