سه شنبه 19 10 1391

دوشنبه 18 10 1391

سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني هنوز تموم نشده ها !!!
ضمنا نامگذاري سال فقط مربوط و مخصوص به همون سال نيستا !
خيليا اين مسئله رو دارن به فراموشي مي سپارند ...  

گفتم بگم كه نگين نگفتين !

مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

دوشنبه 18 10 1391

يکشنبه 17 10 1391

شنبه 16 10 1391

جمعه 15 10 1391

پنج شنبه 14 10 1391

طرح حمايت از توليد مشتمل بر يك مقدمه و 40 ماده است كه راهكارهايي را براي حمايت بيشتر از واحدهاي توليدي به منظور رونق اين بخش در سال حمايت از توليد ملي ارائه داده است.

خبرگزاري فارس: متن كامل طرح «حمايت از توليد ملي»

منبع و ادامه متن: خبرگزاري فارس
گردآورنده: مرتضي فروتن تنها 

پنج شنبه 14 10 1391

X